Истражувања

Центарот реализира повеќе видови истражувања:

Истражувања


2020 - Живот во услови на пандемија: однесувања, грижи и ризици по менталното и социјалното здравје

2020 - Социјалното и менталното здравје на учениците во услови на затворени училишта, поради ковид -19. – ученички проект - Трета група

2019 – Како размислуваат младите за своето здравје на 11, 13 и 15 години? Разговори со ученици по наодите од студијата ХБСЦМ, 2018, за менталното и социјалното здравје, и за здравствените навики и однесувања – квалитативно истражување – Втора група

2017 – 2018 "Национална студија за ставовите и однесувањата на младите поврзани со здравјето кај децата од училишна возраст (ХБСЦ), на 11, 13, и 15 години, од Северна Македонија" , Тетовскиот Универзитет, УНИЦЕФ, УНФПА; Град Скопје - Прва група

2013 - 2014 - "Студија за ставовите и однесувањата на младите поврзани со здравјето кај децата од училишна возраст (ХБСЦМ) на 11, 13, и 15 години од Република Македонија ,– во соработка со Институтот за јавно здравје ( ИЈЗ), Министерството за образование и наука (МОН), Минисерството за здравство (МЗ), УНФПА , , , Прва група

2009 - 2010 – „Студија за однесувањата на младите поврзани со здравјето кај децата од училишна возраст (ХБСЦМ) на 11, 13, и 15 години од Република Македонија, во соработка со Институтот за јавно здравје ( ИЈЗ), Министерството за образование и наука (МОН), Минисерството за здравство (МЗ) - Прва група

2006, 2002 , , 1998 - „Студија за однесувањата на младите поврзани со здравјето кај децата од училишна возраст (ХБСЦМ) на 11, 13, и 15 од Република Македонија години во соработка со СЗО, Бирото за развој на образованието на Р. Македонија , МОН, МЗ, Швајцарска агенција за развој и соработка, и Кралството Норвешка - Прва група

2008 – Унапредувања на правата на децата низ буџетирање на нивната заштита засновано на детски права – истражување во соработка со Институт Лудвиг Болцман - Прва група

2007 - Македонски деца – правото да се расте здраво и безбедно – истражување поддржано од Норвешката Амбасада - Прва група

2003 - Безбедно училиште - училиште без насилство - Истражување на тимови ученици од 7 основни училишта од Тетово, во рамки на проектот „Безбедно училиште во заедница под ризик“ - Швајцарска агенција за развој и соработка, Скопје - втора и трета група

Информирај се за проектите на центарот или закажи термин во нашето советувалиште за млади


Контакт