Основни цели на Центарот


Програмите, проектите и активностите на Центарот се насочени кон унапредување на менталното и емоционалното здравје и поттикнување на психосоцијалниот развој на децата, младите и заедницата преку зајакнување на нивните позиции и компетенции за делување.

Поважни датуми од историјата на Центарот:


2001

Формирање Центар за психосоцијална и кризна акција (ЦПКА) како самостојна професионална агенција.

2002

Зачленување (со статус на рамноправна членка) во меѓународната истражувачка HBSC асоцијација на „Студијата за однесувањето поврзано со здравјето кај децата од училишна возраст од 11, 13 и 15 год.“

2003

Формирање Институт за развој, култура и иницијативи на младите (ИРКИМ), во рамки на Центарот

2008

Формирање Советувалиште за млади и родители во рамки на Центарот.

Информирај се за проектите на центарот или закажи термин во нашето советувалиште за млади


Контакт