Што работиме

Центарот организира и спроведува:

Програмските активности на Центарот се реализираат со стручни тимови формирани по потреба /на проект, или одредени задачи на Центарот/. Тимовите работат според годишна програма, како и според ургентни потреби на заедницата (мали групи, училиште, семејство...). Со секој тим раководи координатор. Со Центарот раководи оснивачот преку координатори на тимовите. Центарот има бројни соработници во земјата и во странство.

Со проектите на Центарот раководат тимови со интердициплинарен состав, од областа на; психологијата, детските права, образованието, социјалните политики, здравството и сл.. Во тимовите по потреба членуваат и волонтери, апсолвенти од соодветната студиска група, поврзана со целите на проектот.

Информирај се за проектите на центарот или закажи термин во нашето советувалиште за млади


Контакт