Публикации

Публикации


Ќостарова – Унковска Л. Колку се еднакви и безбедни младите во Македонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства? - За сексуалноста и сексуалното здравје низ родовата припадност, улоги, однесувања и детските права : податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години /. Скопје : Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, 2016. 60 стр. 

Ќостарова – Унковска Л., Сексуално и репродуктивно здравје кај младите од 11 до 15 години во Македонија - Според наоди од Студијата ХБСЦМ, 2014 - Сексуално и репродуктивно здравје. Информатор - Серија 1/1. Скопје: Малинска, 2015    

Георгиевска – Наневска Е., Колку се безбедни младите во Македонија во сексуалните однесувања - Според наоди од студијата ХБСЦМ, 2014 - Сексуално и репродуктивно здравје. Информатор - Серија 1/2. Скопје: Малинска, 2015

Ќостарова – Унковска Л., Стојанов А., Рани сексуални искуства кај младите адолесценти – МОМЧИЊА – Според наоди од Студијата ХБСЦМ, 2014 - Сексуално и репродуктивно здравје. Информатор - Серија 1/3. Скопје: Малинска, 2015

Ќостарова – Унковска Л., Рани сексуални искуства кај младите адолесценти -ДЕВОЈЧИЊА – Сексуално и репродуктивно здравјеСпоред наоди од Студијата ХБСЦМ, 2014 - Сексуално и репродуктивно здравје. Информатор - Серија 1/4. Скопје: Малинска, 2015

Ќостарова – Унковска Л. Георгиевска – Наневска Е. уред. Здравјето како квалитет на животот: Социјални нееднаквости меѓу младите во Македонија – ХБСЦМ Национален Извештај, 2010. Скопје: Малинска, 2013, 174 стp.    

Ќостарова – Унковска Л., Детска перцепција на сиромаштијата, во Извештај на УНИЦЕФ за детската сиромаштија во Република Северна Македонија. Скопје: УНИЦЕФ, 2008 – квалитативно истражување - https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Macedonia_childpoverty.pdf (eng)

Календар - кампања за контрола на пушењето, ученици од три тетовски училишта - Проект: Безбедно училиште - училиште без насилство, брошура. Скопје: Центар за психосоцијална и кризна акција, Институт за развој, култура и иницијативи на младите, 2006

Ќостарова Унковска Л., Чонтева Ж. Кога младите експериментираат со „ризици“ - консумирање алкохол, пушење тутун и канабис. Скопје: Центар за психосоцијална и кризна акција - Малинска, 2005

Чонтева Ж., Мојанчевска К. Младите, физичката активност и седечките однесувања. Скопје: Центар за психосоцијална и кризна акција - Малинска, 2005

Чонтева Ж., Мојанчевска К., Младите, исхраната и сликата за своето тело. Скопје: Центар за психосоцијална и кризна акција - Малинска, 2005

Ќостарова Унковска Л., Кениг Н., Наумовска К., уред. – Децата и нивната добросостојба: Студија за однесувањата поврзани со здравјето на децата на училишна возраст  во Република Македонија. Скопје: Малинска, 2002 – 103 стр.

Ќостарова Унковска Л. уред. Детето и војната - Списание за применета детска и адолесцентна психологија, број 2-3. Скопје: Малинска, 1999

Информирај се за проектите на центарот или закажи термин во нашето советувалиште за млади


Контакт